Tính cách của bạn giống nhân vật nào trong Tây Du Ký?

Tính cách của bạn giống nhân vật nào trong Tây Du Ký?