Mô tả con người bạn qua ảnh đại diện?

Mô tả con người bạn qua ảnh đại diện?