Chiều cao của bạn là bao nhiêu?

Chiều cao của bạn là bao nhiêu?