Bạn và người ấy là gì của nhau?

Bạn và người ấy là gì của nhau?