Bạn sẽ lấy người bằng tuổi hay khác tuổi?

Bạn sẽ lấy người bằng tuổi hay khác tuổi?