Bạn sẽ làm gì nếu nhặt được 20k?

Bạn sẽ làm gì nếu nhặt được 20k?