Bạn hiền lành hay độc ác?

Bạn hiền lành hay độc ác?