Bạn có thể sống bao lâu nếu không có điện thoại?

Bạn có thể sống bao lâu nếu không có điện thoại?