Bạn bè định viết stt gì về bạn?

Bạn bè định viết stt gì về bạn?